Persbericht – TTIP, CETA, TISA… Seminarie over de inzet van de trans-Atlantische verdragen, in het federaal parlement

/, Société Civile/Persbericht – TTIP, CETA, TISA… Seminarie over de inzet van de trans-Atlantische verdragen, in het federaal parlement

Persbericht – TTIP, CETA, TISA… Seminarie over de inzet van de trans-Atlantische verdragen, in het federaal parlement

TTIP

(Français // English)

TTIP, CETA, TISA…Seminarie over de inzet van de trans-Atlantische verdragen, in het federaal parlement

23/11/2015

Niettegenstaande de strenge veiligheidsmaatregelen die in België in voege waren is het seminarie-debat tussen federale parlementariërs en burgers over het belang van de transcontinentale verdragen toch doorgegaan. Van het parlement waren enkel Gwenaëlle GROVONIUS (PS) en Dirk VAN DER MAELEN (s.pa), co-organisatoren met MPEVH van dit seminarie, aanwezig om met de burgers in dialoog te gaan. Jammer genoeg heeft de afwezigheid van andere parlementsleden het debat tussen voor- en tegenstanders beperkt, terwijl dit eigenlijk het objectief was van het debat.

Ofschoon de Europese commissie en de Europese regeringen ons willen geruststellen over de gevolgen en opportuniteiten van deze internationale verdragen, rijzen er vele vragen en twijfels over het nut van dat soort akkoorden.

Op het louter economische vlak heeft professor Jean DE MUNCK van de Université Catholique de Louvain tijdens zijn toespraak aangeduid dat deze nieuwe generatie internationale verdragen niet beperkt blijven tot de economie.  Ze stellen drie pijlers van ons Europees model in vraag:

  1. Onze democratisch model: uit de ondertekening van zulke quasigrondwettelijke verdragen zouden landen van buiten de EU en financiële en economische lobbies zich in haar regelgeving betrekken, meer bepaald door een systeem van arbitrage onder het gezag van privé organisaties buiten het Europees juridisch systeem;
  2. Ons sociaal-economisch model: de groei bevat andere parameters, zoals de strijd tegen de opwarming van de aarde;
  3. De betekenis van het Europese project: dat van een staat of slechts een markt? Een markt die gedomineerd wordt door de Amerikaanse partner of een multipolaire markt die openstaat ook voor China, India, Rusland?

De Voorzitter van het studiecentrum Jacques GEORGIN (studiecentrum van Defi), Charles-Etienne LAGASSE, herinnert eraan dat het onderhandelingsmandaat goedgekeurd door de vorige regering te laks was. Ondanks enkele positieve elementen (vooral betreffende de toegang tot de Amerikaanse overheidsaankopen en de opheffing van de technische en administratieve belemmeringen), er wegen te veel onzekerheden inzake de naleving van de Europese normen op sociaal gebied, milieu of gezondheid, op het statuut van ziekenfondsen, generieke geneesmiddelen en betreffende het mechanisme van geschillenbeslechting tussen beleggers en Staten. Onder druk van de burgermaatschappij heeft het middenveld al goede resultaten verkregen en de druk moet doorgaan. Tenslotte somt CEL een aantal voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om een toekomstig verdrag goed te keuren.

Daarnaast voorspelt een rapport van de TUFTS University (Boston), dat door Dirk VAN DER MAELEN werd aangehaald, een verlies van 600.000 banen in Europa. Het Europese economische weefsel, dat bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen kan ook iets meer worden uitgehold onder het concurrerend gewicht en de grootschaligheid van de multinationals.

In ieder geval, de aanwezige leden van de burgermaatschappij concluderen dat de vrije handel niet de enige basis mag vormen voor alle verdragen en akkoorden met andere landen. Ze eisen de afkeuring van het CETA verdrag (tussen Canada en de EU) dat door de Commissie werd afgerond en de stopzetting van de lopende onderhandelingen met de Verenigde Staten over de trans-Atlantische TTIP verdrag, opdat de regionale, nationale en Europese volksvertegenwoordigers zouden kunnen nadenken, samen met hun kiezers, en nakijken of de nationale verworvenheden en waarden van het Europese model zoals eerlijkheid, tolerantie, ontplooiing en welzijn van de burgers gerespecteerd worden. Vrijhandel, indien te laks, mag niet aan de basis liggen van de verdragen en akkoorden met andere landen. De “vrijhandel” moet ruimte laten voor “eerlijke handel”. Een ander fundamenteel maatschappelijk model moet nagestreefd worden met de doctrine “respect voor de regels globaliseren om de ontwikkeling voor iedereen te bevorderen”.

Bovendien bleek als essentieel voor de meeste deelnemers van de burgermaatschappij, dat de richtlijnen van het ontwerp voor een Europese strategie « Trade for all« , die onlangs door de Commissie voorgesteld werden en bedoeld zijn om de burgers dichter bij de transnationale economische vraagstukken te brengen, na goedkeuring, bindend zouden zijn, in de vorm van een reglement voor elke (her)onderhandeling van internationale verdragen die onze gemeenschappelijke toekomst onomkeerbaar binden.

Sommige extra elementen besproken tijdens het debat

  1. Op maatschappelijk vlak is de vrees groot dat het ondertekenen van die verdragen voor Europa uitmondt op een verlaging van normen, ten koste van de veiligheid en van het welzijn van de burgers. In plaats van de concurrentie tussen landen verder aan te wakkeren ter ere van een onbekommerde groei, zou de Europese Unie een totaal andere en progressieve houding kunnen innemen, met bijvoorbeeld innoverende initiatieven op het vlak van propere en hernieuwbare technologieën. Ze zou ook voorrang kunnen geven aan verdragen die vandaag op de lange baan zijn geschoven, zoals verdragen voor nucleaire ontwapening, verdragen ter beperking van klassieke wapens of het naar voor brengen van de Millennium doelstellingen.
  2. Op het vlak van de democratie rijzen ook vele vragen over de wettigheid van de onderhandelingen van die quasigrondwettelijke verdragen door de Europese Commissie. Deze akkoorden lopen ontegensprekelijk het gevaar om de scheiding der machten in vraag stellen en de soevereine wetgevende en rechterlijke machten terug te dringen. Mahité ORBAN, geëngageerde burger, heeft het CETA verdrag met Canada onderzocht. Het is afgerond en zal binnenkort aan het Europees parlement worden voorgelegd voor ratificatie, zonder de mogelijkheid om nog iets te veranderen. Zij onderstreept dat onder meer het nationaal belastingstelsel aan de soevereiniteit van de lidstaten zou ontsnappen. Meer nog, de bedrijven zouden eenzijdig de macht krijgen om de staten aan te vallen via een “privé rechtbank et op kosten van de belastingbetalers, volgens geheel onwettige regels
  3. Op het geopolitieke vlak benadrukten sommigen dat de onafhankelijkheid van de Europese Unie in het gedrang zou komen. Moet ons « multilateraal systeem » niet de « hoeksteen blijven vormen van de handelspolitiek van de EU » ?

Meer informatie: Verslag van het seminarike.

By | 2017-10-07T13:55:14+00:00 décembre 15th, 2015|Categories: Mondialisation, Société Civile|

About the Author: