Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden

/, Société Civile/Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden

Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden

Geacht Vlaams Parlementslid,

Betreft: ratificatie CETA

wij vernemen dat het Vlaams Parlement eerstdaags het  voorstel van de Vlaamse Regering zal bespreken om in te stemmen met de ratificatie van  CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada.

Wij betreuren dat de Vlaamse Regering hiervoor niet gewacht heeft op de uitspraak van het Europees Justitie Hof aangaande de vraag van België, daterend van 6 september j.l., of dit verdrag in overeenstemming is met de Europese verdragen.

Wij vragen dat de Vlaamse Volksvertegenwoordigers rekening zouden houden met het arrest van 6 maart 2018 van het Europees Hof van Justitie dat in de zaak Achmea. In dit arrest wordt bepaald dat  de arbitrage clausule vervat in het bilateraal investeringsakkoord tussen Nederland en Slovakije onverenigbaar is met de autonomie van het Unie recht  (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0284&lang1=nl&type=TXT&ancre=)

Dit arrest is een belangrijk precedent want voor het eerst spreekt het Europees Hof zich uit het mechanisme om de geschillen tussen staten en investeerders te regelen, dat zoveel stof heeft doen opwaaien in de debatten over TTIP en CETA. Ter herinnering: dergelijke handel- en investeringsakkoorden verlenen aan multinationale ondernemingen het uitzonderlijke voorrecht om de staten voor arbitragepanels te dagen als zij oordelen dat hun belangen geschaad worden. Zij moeten voorafgaandelijk niet gebruik maken van de bestaande interne juridische middelen en er is geen beroepsmogelijkheid tegen de uitspraak van de arbitrage panels.

Dit gezegd zijnde vragen wij u grondig na te denken over de wenselijkheid van het CETA verdrag. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 7 november j.l ,  op vraag van meer dan 16.000 burgers. bleek dat meerdere parlementsleden zich onvoldoende geïnformeerd achtten om te oordelen over deze complexe en toch zwaarwegende materie.

Derhalve suggereren wij dat het Parlement zich grondig zou beraden over de inhoudelijke aspecten van CETA en vooraleer te beslissen over de ratificatie van dit verdrag,  het vonnis van het  Europees Hof van Justitie zou afwachten betreffende de investeringsbescherming voorzien in CETA.

Tenslotte wijzen wij u erop dat een zeer breed samenwerkingsverband van vakbonden, mutualiteiten, milieu- en consumentenorganisaties zich krachtig uitgesproken heeft tegen vrijhandels- en investeringsakkoorden zoals CETA en TTIP. ( zie www.stopCETA.be)

Hoogachtend,

By | 2018-04-25T13:36:41+00:00 avril 25th, 2018|Categories: Mondialisation, Société Civile|

About the Author: